Menu

Projekty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/PT-G na wykonanie prac remontowo - konserwatorskich mostu stałego Fortu IV - Etap nr 2

Informacje o ogłoszeniu:

  • Termin składania ofert:: do dnia 27-03-2018
  • Numer ogłoszenia: 1095920
  • Status ogłoszenia: Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert:

Sposób składania ofert:
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 1.
2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
3. W razie potrzeby Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do osobistego stawienia się u Wnioskodawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
4. Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu;
- posiadać datę wystawienia;
- zawierać wartość zamówienia netto;
- powoływać się na numer zapytania ofertowego: 01/PT-G
- załączniki: 1,2 i 3.
5. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Oferta powinna być ważna do dnia 13.04.2018r.

Miejsce składania ofert:
1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta, na adres: e-mail: j.chojnowski@fort.torun.pl lub osobiście dostarczając ją do siedziby Zamawiającego pod adresem:
PT-G "Twierdza Toruń Fort IV" - Okoński Sp.K.
ul. Chrobrego 86
87-100 Toruń
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 27.03.2018r. o godz. 23:59.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: j.chojnowski@fort.torun.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Janusz Chojnowski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 500 085 502

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo - konserwatorskich mostu stałego Fortu IV, stanowiącego bramę dostępu do zabytkowych wnętrz fortu, w ramach Etapu nr 2 inwestycji (Etap nr 1 został już zrealizowany ze środków własnych Zamawiającego - do 15.11.2017r. - i obejmował 3 następujące zadania: 1) rektyfikację konstrukcji nośnej mostu, 2) odbudowę filara mostu, naprawę przyczółków w tym podwaliny żelbetowe, 3) prace konserwatorskie elementów stalowych konstrukcji mostu fortecznego).  Prace zlecane w ramach niniejszego zamówienia dotyczą odtworzenia nawierzchni kamiennej, w tym odwodnienia podbudowy i drogi mostu, wykonania podbudowy i izolacji mostu fortecznego (obejmują pozycje 35-43 przedmiaru w kosztorysie inwestorskim). W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszt zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do jego realizacji.

Kategoria ogłoszenia: Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia: Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń
Opis przedmiotu zamówienia:

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie prac remontowo - konserwatorskich mostu stałego Fortu IV, w ramach Etapu nr 2 inwestycji, niezbędnych do realizacji przez Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczna "Twierdza Toruń Fort IV" - Okoński Sp.K projektu dofinansowanego w ramach poddziałania 4.6.2 "Wsparcie ochrony zasobów kultury" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo - konserwatorskich mostu stałego Fortu IV, stanowiącego bramę dostępu do zabytkowych wnętrz fortu, w ramach Etapu nr 2 inwestycji (Etap nr 1 został już zrealizowany ze środków własnych Zamawiającego - do 15.11.2017r. - i obejmował 3 następujące zadania: 1) rektyfikację konstrukcji nośnej mostu, 2) odbudowę filara mostu, naprawę przyczółków w tym podwaliny żelbetowe, 3) prace konserwatorskie elementów stalowych konstrukcji mostu fortecznego). Prace zlecane w ramach niniejszego zamówienia dotyczą odtworzenia nawierzchni kamiennej, w tym odwodnienia podbudowy i drogi mostu, wykonania podbudowy i izolacji mostu fortecznego (obejmują pozycje 35-43 przedmiaru w kosztorysie inwestorskim). W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszt zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do jego realizacji.

Adres inwestycji: Toruń ul. Chrobrego 86
Załącznik: Przedmiar robót

Założenia do projektu do wglądu w siedzibie Zamawiającego, tel. 500 083 502 lub 500 083 505.

Kod CPV: 45212000-6

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia (realizacji umowy): maksymalnie do dnia 15.06.2018r.

Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Wartość zamówienia netto (w PLN) - waga 90%
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia (w dniach) licząc od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą - waga 10%

Punkty za ww. kryteria przyznawane będą zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Nazwa kryterium: Cena (C), Waga kryterium (Wc) - 90 pkt. (90%);
2. Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T), Waga kryterium (Wt) - 10 pkt. (10%).

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium Cena:

Kryterium ceny obliczone zostanie zgodnie z poniższym wzorem:
Kc = (Cn/Cr) x Wc
Kc - liczba punktów przyznanych w kryterium ceny w rozpatrywanej ofercie;
Cn - najniższa cena oferowana we wszystkich złożonych i dopuszczonych do postępowania ofertach;
Cr - cena oferowana w rozpatrywanej ofercie; 
W - waga kryterium;

Największą liczbę punktów Kc za kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium Termin wykonania zamówienia:

Kryterium terminu wykonania przedmiotu zamówienia obliczony zostanie zgodnie z poniższym wzorem: 
Kt = (Tn/Tr)x Wt
Kt - liczba punktów przyznanych w kryterium terminu wykonania całego zamówienia w rozpatrywanej ofercie;
Tn - najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród wszystkich złożonych i dopuszczonych do postępowania ofertach w dniach
Tr - termin realizacji zamówienia w badanej ofercie w dniach
Największą liczbę punktów Kt za kryterium otrzyma oferta z najniższą liczbą dni terminu wykonania całego zamówienia.

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:
O = Kc + Kt 
gdzie:
O - ostateczna ocena oferty
Kc - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium wartość zamówienia netto (PLN),
Kt - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium terminu wykonania przedmiotu zamówienia od daty podpisania umowy z Zamawiającym (w ilości dni).

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczna "Twierdza Toruń Fort IV" - Okoński Sp.K. z siedzibą w Toruniu adres: 87-100 Toruń, ulica Chrobrego 86, NIP 8792300904, REGON 364932925.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku Wykonawcy przedłożą wypełniony Załącznik nr 3 niniejszej oferty.
4. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym nr 01/PTG oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
5. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
6. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNE „TWIERDZA TORUŃ FORT IV” - OKOŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres: 87-100 Toruń, kujawsko-pomorskie , Toruń
Numer telefonu: 566558236
Fax: 566558236
NIP: 8792300904

Tytuł projektu:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej dziewiętnastowiecznego Fortu IV im. Żółkiewskiego w Toruniu poprzez prace remontowo-konserwatorskie na żelaznym moście fortecznym, stanowiącym bramę dostępu do zabytkowych wnętrz fortu

Numer projektu: RPKP.04.06.02-04-0018/17-00

 

Załączniku do pobrania: 
 

pdfprzedmiar_robot.pdf
doczalacznik_nr_1.doc
doczalacznik_nr_2.doc
doczalacznik_nr_3.doc
pdfZapytanie_ofertowe_01_PT-G.pdf
pdfInformacja o wynikach postępowania ofertowego